FANDOM


List of settlements (cities, towns, & villages) in Taiwan.


MunicipalitiesEdit

Cities
Romanization Chinese (Hànzì) Chinese (Zhùyīn) Chinese (Pīnyīn)
Kaohsiung-shì高雄市ㄍㄠ ㄒㄩㄥˊ ㄕˋGāoxióng-shì
New Taipei-shì新北市ㄒㄧㄣ ㄅㄟˇ ㄕˋXīnběi-shì
Taichung-shì臺中市ㄊㄞˊ ㄓㄨㄥ ㄕˋTáizhōng-shì
Tainan-shì臺南市ㄊㄞˊ ㄋㄢˊ ㄕˋTáinán-shì
Taipei-shì臺北市ㄊㄞˊ ㄅㄟˇ ㄕˋTáiběi-shì

Provincial citiesEdit

Cities
Romanization Chinese (Hànzì) Chinese (Zhùyīn) Chinese (Pīnyīn)
Chiayi-shì嘉義市ㄐ一ㄚ ㄧˋ ㄕˋJiāyì-shì
Hsinchu-shì新竹市ㄒㄧㄣ ㄓㄨˊ ㄕˋXīnzhú-shì
Keelung-shì基隆市ㄐㄧ ㄌㄨㄥˊ ㄕˋJīlóng-shì

Changhua-xiànEdit

Cities
Romanization Chinese (Hànzì) Chinese (Zhùyīn) Chinese (Pīnyīn)
Changhua-shì彰化市ㄓㄤ ㄏㄨㄚˋ ㄕˋZhānghuà-shì

Chiayi-xiànEdit

Cities
Romanization Chinese (Hànzì) Chinese (Zhùyīn) Chinese (Pīnyīn)
Puzi-shì朴子市ㄆㄨˊ ㄗˇ ㄕˋPúzǐ -shì
Taibao-shì太保市ㄊㄞˋ ㄅㄠˇ ㄕˋTàibǎo-shì

Hsinchu-xiànEdit

Cities
Romanization Chinese (Hànzì) Chinese (Zhùyīn) Chinese (Pīnyīn)
Zhubei-shì竹北市ㄓㄨˊ ㄅㄟˇ ㄕˋZhúbĕi-shì

Hualien-xiànEdit

Cities
Romanization Chinese (Hànzì) Chinese (Zhùyīn) Chinese (Pīnyīn)
Hualien-shì花蓮市ㄏㄨㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄕˋHuālián-shì

Miáolì-xiànEdit

Cities
Romanization Chinese (Hànzì) Chinese (Zhùyīn) Chinese (Pīnyīn)
Miaoli-shì苗栗市ㄇㄧㄠˊ ㄌㄧˋ ㄕˋMiáolì-shì

Nántóu-xiànEdit

Cities
Romanization Chinese (Hànzì) Chinese (Zhùyīn) Chinese (Pīnyīn)
Nantou-shì南投市ㄋㄢˊ ㄊㄡˊ ㄕˋNántóu-shì

Pénghú-xiànEdit

Cities
Romanization Chinese (Hànzì) Chinese (Zhùyīn) Chinese (Pīnyīn)
Magong馬公市ㄇㄚˇ ㄍㄨㄥ ㄕˋMǎgōng-shì

Pingtung-xiànEdit

Cities
Romanization Chinese (Hànzì) Chinese (Zhùyīn) Chinese (Pīnyīn)
Pingtung-shì屏東市ㄆㄧㄣˊ ㄉㄨㄥ ㄕˋPíngdōng-shì

Taitung-xiànEdit

Cities
Romanization Chinese (Hànzì) Chinese (Zhùyīn) Chinese (Pīnyīn)
Taitung-shì臺東市ㄊㄞˊ ㄉㄨㄥ ㄕˋTáidōng-shì

Táoyuán-xiànEdit

Cities
Romanization Chinese (Hànzì) Chinese (Zhùyīn) Chinese (Pīnyīn)
Bade-shì八德市ㄅㄚ ㄉㄜˊ ㄕˋBādé-shì
Pingzhen-shì平鎮市ㄆㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄕˋPíngzhèn-shì
Taoyuan-shì桃園市ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ ㄕˋTáoyuán-shì
Yangmei-shì楊梅市ㄧㄤˊ ㄇㄟˊ ㄕˋYángméi-shì
Zhongli-shì中壢市ㄓㄨㄥ ㄌ一ˋ ㄕˋZhōnglì-shì

Yílán-xiànEdit

Cities
Romanization Chinese (Hànzì) Chinese (Zhùyīn) Chinese (Pīnyīn)
Yilan-shì宜蘭市ㄧˊ ㄌㄢˊ ㄕˋYílán-shì

Yúnlín-xiànEdit

Cities
Romanization Chinese (Hànzì) Chinese (Zhùyīn) Chinese (Pīnyīn)
Douliu-shì斗六市ㄉㄡˇ ㄌㄧㄡˋ ㄕˋDǒuliù-shì
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.